Menu Zamknij

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej nabór:

Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego ul. Warszawska 11,
21-500 Biała Podlaska

Określenie stanowiska:

Instruktor ds. tańca ludowego;

możliwość pracy etatowej lub zlecenia.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 • wykształcenie:

– wyższe;

– bądź średnie z ukończonym kursem instruktorskim;

 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania preferowane:

• ukończenie kursu instruktorskiego z dziedziny tańca, przygotowanie do pracy
z dziećmi i młodzieżą,

• doświadczenie w prowadzeniu zajęć tanecznych, preferowane doświadczenie
w tańcach ludowych,

• własne dokonania artystyczne w dziedzinie tańca;

Określenie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć tanecznych z Zespołem Pieśni i Tańca „Podlasiacy”;
 • dokonywanie naboru i utrzymanie ciągłości składu osobowego prowadzonych grup;
 • opracowanie koncepcji artystycznej grup, opracowanie układów choreograficznych tańców narodowych i regionalnych, przygotowywanie repertuarów i występów scenicznych;
 • upowszechnianie dorobku artystycznego zespołu na imprezach organizowanych przez Bialskie Centrum Kultury oraz poza nim,
 • udział w konkursach, festiwalach i przeglądach zespołów ludowych,
 • współpraca z instruktorami muzycznymi w zakresie oprawy muzycznej prób
  i występów zespołu;
 • współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami w zakresie pozyskania nowych członków grup oraz w zakresie upowszechniania tanecznej kultury ludowej;
 • inne niezbędne dla właściwej pracy na w/w stanowisku.

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej i artystycznej;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu zajęć
  z dziećmi i młodzieżą,
 • oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia
  o naborze).

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy złożyć do dnia 21 lutego 2023r. do godziny 15.00 w sekretariacie Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego ul. Warszawska 11 pok. 101 lub mailowo sekretariat@bck24.pl z dopiskiem „Instruktor tańca ludowego – nabór”.

Po analizie formalnej dokumentów kandydaci spełniający określone w ogłoszeniu wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni do ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI do pobrania tutaj.

Opublikowano wInformacje
Skip to content