Menu Zamknij

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej nabór:
Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego,
ul. Warszawska 11,
21-500 Biała Podlaska

Określenie stanowiska:
Specjalista ds. Organizacji Wystaw;
praca na pełny etat.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
• wykształcenie wyższe z zakresu artystyczno-pedagogicznego, historii sztuki, kulturoznawstwa;
• umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy;
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania preferowane:
• wiedza z zakresu historii sztuki współczesnej, zainteresowanie sztuką;
• zdolność redagowania krótkich tekstów;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć plastycznych;
• znajomość programów graficznych i edytorskich;
• własne dokonania artystyczne w dziedzinie sztuk wizualnych;
• umiejętność organizacji wydarzeń kulturalnych;
• znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym;

Określenie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
• planowanie wystaw w Galerii Podlaskiej, organizacja wernisaży, udzielanie odwiedzającym galerię informacji o aktualnych wystawach;
• współpraca z instytucjami artystycznymi w kraju i za granicą;
• popularyzacja wiedzy o sztuce w różnych środowiskach poprzez działalność oświatową;
• planowanie i realizacja programu edukacyjnego skierowanego do różnych grup zainteresowanych;
• organizacja zajęć warsztatowych,
• przygotowywanie do publikacji zaproszeń, plakatów, katalogów.

Wymagane dokumenty:
• CV z przebiegiem pracy zawodowej;
• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
• oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze).

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty należy złożyć do dnia 20 marca 2023 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego ul. Warszawska 11 pok. 101 lub mailowo sekretariat@bck24.pl z dopiskiem „Specjalista ds. organizacji wystaw nabór”. Po analizie formalnej dokumentów kandydaci spełniający określone w ogłoszeniu wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni do ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI do pobrania tutaj.

Opublikowano wInformacje
Skip to content