Menu Zamknij
Ładowanie Wydarzenia

84. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września, 2023 @ 08:00 - 15:00

P R O G R A M U R O C Z Y S T O Ś C I

g o d z . 1 0 : 0 0
u r o c z y s t a  m s z a  ś w . w  i n t e n c j i  O j c z y z n y  w  k o ś c i e l e  ś w .  A n t o n i e g o

g o d z . 1 1 : 0 0
p r z e m a r s z  p o d  M i e j s c e  S t r a c e ń  n a  p l a c u  W o l n o ś c i

g o d z . 1 1 : 1 5
– p o d n i e s i e n i e  F l a g i  P a ń s t w o w e j  R P  i  o d e g r a n i e  H y m n u  P a ń s t w o w e g o
– w y s t ą p i e n i e  P r e z y d e n t a  M i a s t a
– A p e l  P a m i ę c i
– S a l w a  H o n o r o w a
– z ł o ż e n i e  k w i a t ó w  i  z a p a l e n i e  z n i c z y  p r z e z  d e l e g a c j e
– s y g n a ł  ” Ś p i j  K o l e g o ”
– m o n t a ż  s ł o w n o – m u z y c z n y  w  w y k o n a n i u  m ł o d z i e ż y z  B i a l s k i e g o  C e n t r u m  K u l t u r y  i m .  B .  K a c z y ń s k i e g o

P O K A Z S P R Z Ę T U W O J S K O W E G O
G O D Z . 1 1 : 0 0 – 1 5 : 0 0  /P L A C  W O L N O Ś C I/

Share This Event

  • To wydarzenie minęło.

Szczegóły

Data:
1 września, 2023
Czas:
08:00 - 15:00
Wydarzenie kategorie:
,

Miejsce

plac Wolności
plac Wolności
Biała Podlaska, Lubelskie 21-500 Poland
+ Google Map

Organizator

Miasto Biała Podlaska
Strona internetowa:
bialapodlaska.pl
Skip to content